Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Bezpłatny generator not księgowych online

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej, a może wystawiać od razu?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych stosunków partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych bądź zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]